Z pozície dlhodobej umeleckej a pedagogickej praxe Evy Šuškovej, ako aj jej jedinečného odborného a interpretačného zamerania, ponúkame tri základné okruhy odborných seminárov. Tieto sú určené pre rôznorodé cieľové skupiny participantov, bližšie špecifikované v popise k jednotlivým seminárom. Samotné prednášky môžu byť realizované samostatne, ale aj ako súčasť konferencií, festivalov, resp. iných platforiem.

rozšírené vokálne techniky

Eva Šušková sa vo svojom profesionálnom koncertnom i odbornom živote užšie špecializuje na artificiálnu vokálnu literatúru 20. storočia a súčasnosti. V tejto pozícii sa stretla s rozmanitými dielami využívajúcimi bohatú paletu rozšírených vokálnych techník nielen v teoretickej rovine, ale aj ako ich interpret, čím sa stala vyhľadávanou a fundovanou odborníčkou danej oblasti vokálneho umenia nielen na Slovensku.

Na odbornom seminári Rozšírené vokálne techniky sa oboznámime s historickými kontextami implementácie rozmanitých vokálnych techník do diel európskej a americkej artificiálnej hudobnej scény, odvolávajúc sa na diela autorov verizmu, impresionizmu, expresionizmu a povojnovej avantgardy so svojim odkazom pre neskoršie umelecké smery až po súčasnosť. Zvlášť sa zameriame na prelomovú vokálnu literatúru zo šesťdesiatych rokov 20. storočia, ktorá významne obohatila paletu výrazových a interpretačných prostriedkov nielen u školených spevákov, ale aj hercov, či zainteresovaných amatérov.

Pokiaľ bude seminár vedený ako workshop, spoločne sa pokúsime dekódovať a následne aj interpretovať nasledujúce diela:

John Cage: Aria (1958)

Luciano Berio: Sequenza III (1965)

Cathy Berberian: Stripsody (1966)

Georges Aperghis: Récitations (1977-78)

Po dohode s organizátorom, resp. iniciátorom semináru/workshopu, vieme pripraviť užšie zameranú tému, či už o vokálnej tvorbe a interpretácii konkrétneho autora, resp. skupiny autorov, alebo podrobnú analýzu konkrétneho diela (zoznam naštudovanej vokálnej literatúry lektorky nájdete na stránke www.evasuskova.sk)

Seminár je vhodný pre spevákov, hercov, pedagógov, ale aj pre amatérov, ktorí majú k vokálnemu prejavu pozitívny vzťah a radi si rozšíria svoje obzory o vokálnej interpretácii.

základy hlasovej výchovy a elementárnych hudobných činností v predškolskom a mladšom školskom veku

Pre komplexný, vyvážený a plnohodnotný osobnostný rozvoj jednotlivca je aktívna realizácia umeleckých činností nevyhnutná. Mnohé odborné štúdie opakovane potvrdzujú, že v školách, kde má hudobná výchova v jej kreatívnej a aktívnej podobe svoje stále pevné zastúpenie, sú výsledky v učení i medziľudské vzťahy neporovnateľne lepšie, ako na školách, kde sa tento aspekt zanedbáva.

Každý z nás dostal do vienka prirodzenú hudobnosť. V ideálnych podmienkach ju vieme zhmotniť do podoby relatívneho až absolútneho sluchu, teda schopnosti pomenovať počuté tóny iba na základe sluchového vnemu. Vnímanie a identifikáciu tónov spracúva ľudský mozog podobným spôsobom, akým vnímame napríklad aj farby, či chute. Kým však farby a chute od útleho detstva pomenúvame a tým si v mozgu prepájame vnem (čuchový, chuťový) s pojmom (napr. žltá, kyslá…), na tóny sme akosi pozabudli…

Predškolský vek sa javí ako ideálny na postavenie základov vedomého hudobného vnímania. Na odbornom seminári Základy hlasovej výchovy a elementárnych hudobných činností v predškolskom a mladšom školskom veku sa okrem teoretického pozadia načrtnutého fenoménu venujeme práve praktickým návodom, ako možno efektívne pracovať s detským hlasom a aplikáciou elementárnych hudobných činností vo výchovnom a vzdelávacom procese tak, aby sme čo najviac podporili rozvoj vrodenej muzikality u detí.

Dozviete sa:

  • ako funguje detský hlas, kde sú jeho hranice a aký je jeho potenciál
  • ako aplikovať hlasovú výchovu do bežných denných činností, či iných výchovných a vzdelávacích aktivít počas dňa
  • akým spôsobom môžete pracovať s deťmi na kolektívnom rozvíjaní hudobného vnímania
  • akým spôsobom viesť hudobné hry
  • ako obohacovať a rozširovať teoretické poznatky z hudby na základe hudobných hier

Seminár je vhodný pre pedagógov materských a základných škôl, pre animátorov pracujúcich s deťmi, ale aj pre rodičov, ktorí sa zaujímajú o komplexný rozvoj detskej osobnosti.

Lektorka Eva Šušková pôsobila štyri roky na Katedre hudobnej výchovy Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského. Okrem výučby spevu, hlasovej výchovy a intonácie sa intenzívne zaoberá fenoménom rozvíjania prirodzenej hudobnosti u najmenších detí. Jej „výskumnou vzorkou“ sa stali jej tri vlastné deti a samozrejme dlhoročná prax pri realizácii množstva detských worskhopov, či interaktívnych koncertov pre deti.

Napíšte nám

[]
1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder